Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

 

Księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) są bardzo precyzyjnym systemem ewidencji operacji gospodarczych, które ukazują pełny obraz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na następujących podmiotach:

• spółki kapitałowe (spółki z o.o. i S.A),

• spółki osobowe (spółki cywilne, jawne, partnerskie),

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Spółki osobowe oraz osoby fizyczne zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości po przekroczeniu limitu przychodów netto za rok obrotowy w wysokości 2.000.000 euro.

W ramach obsługi ksiąg rachunkowych oferujemy:

√ opracowanie polityki rachunkowości,

√ opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,

√ opracowanie systemu obiegu dokumentów,

√ prowadzenie zapisów ewidencji analitycznej i syntetycznej,

√ sporządzanie zestawień obrotów i sald,

√ ustalenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,

√ ustalenie podatku VAT należnego i naliczonego,

√ sporządzanie deklaracji podatkowych,

√ sporządzanie sprawozdań finansowych,

√ sprawdzenie dokumentów księgowych pod kątem formalnym i merytorycznym.